Disclaimer

Copyright
Niets van www.woningbrand.nl site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  http://www.woningbrand.nl/

Voor informatie kunt u contact opnemen via mail :  disclaimer@woningbrand.nl

Uitsluiting aansprakelijkheid
Woningbrand.nl sluit iedere aansprakelijkheid m.b.t. deze site uit waaronder :

•de hyperlinks die u naar sites van derden brengen en daarin geboden informatie
•(vermeende) schade, verlies, kosten of uitgaven voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt.

Link naar woningbrand.nl :
Wilt u een link van deze website op uw eigen site, bijgaand een banner :     

 

OS